mgr Krzysztof Kiszczak (1951-2021)

W dniu 31 marca br. zmarł w Lublinie śp. mgr Krzysztof Kiszczak, członek naszego Stowarzyszenia, emerytowany pracownik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, którego całe życie zawodowe związane było z lubelskim ośrodkiem fizyki.

Krzysztof Kiszczak urodził się 8 czerwca 1951 r. w Krasnymstawie. W 1971 r., bezpośrednio po ukończeniu Liceum w Krasnymstawie rozpoczął studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS, gdzie w 1976 r. uzyskał tytuł magistra fizyki. Już w trakcie studiów dał się poznać jako młody człowiek o dużym potencjale intelektualnym. Zauważył to m.in. prof. Włodzimierz Żuk, ówczesny kierownik Zakładu Fizyki Jądrowej, który w 1976 r. zaproponował Krzysztofowi Kiszczakowi, ówcześnie studentowi 5. roku fizyki, pracę w swoim Zakładzie.

Od samego początku zatrudnienia w UMCS mgr Krzysztof Kiszczak zajmował się problematyką elektromagnetycznej separacji izotopów. W ramach tej tematyki jego zadania naukowe obejmowały przede wszystkim wytwarzanie jonów pierwiastków stabilnych i promieniotwórczych dla celów fizyki jądrowej i fizyki ciała stałego, m.in. fizyki zjawisk poimplantacyjnych w półprzewodnikach. Budowane wówczas w Lublinie źródła jonów, których ważnym współkonstruktorem był Krzysztof Kiszczak, odznaczały się wysoką intensywnością oraz wysoką wydajnością, tj. cechami, które z reguły decydują o powodzeniu danego eksperymentu fizycznego. Mgr Krzysztof Kiszczak był autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji zamieszczanych w ważnych i często znanych z ostrości recenzji czasopismach polskich i międzynarodowych.

Osiągnięcia i doświadczenie mgr Krzysztofa Kiszczaka w zakresie budowy źródeł jonowych cieszyły się uznaniem nie tylko w Lublinie, ale także i w innych ośrodkach fizyki w Polsce, m.in. w Warszawie w Instytucie Technologii Elektronowej czy w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku, dla których budował specjalne źródła jonów, bądź niejednokrotnie udzielał cennych konsultacji.

Dzięki dużej wiedzy i swojemu zaangażowaniu, w latach 90. ubiegłego wieku Krzysztof Kiszczak uzyskał możliwość kilkukrotnych wyjazdów na staże naukowe do Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej k. Moskwy, gdzie uczestniczył m.in. w programie YaSNaPP-2 (Jadiernaya Spektroskopiya na Puczkie Protonov), jednym z ważniejszych ówcześnie naukowych przedsięwzięć światowego środowiska fizyków jądrowych, którego celem było wytworzenie i identyfikacja nowych, dotąd nieznanych w przyrodzie, pierwiastków stabilnych i promieniotwórczych.

Mgr Krzysztof Kiszczak był zawsze indywidualnością, często kroczył własnymi ścieżkami i miał mnóstwo różnorodnych, nierzadko kontrowersyjnych refleksji. Wciąż chciał doświadczać i tworzyć coś nowego. W szczególności na początku XXI wieku prócz czystej fizyki pochłonęła go dydaktyka fizyki. Będąc członkiem zespołu wspierającego nauczanie fizyki na UMCS mgr Krzysztof Kiszczak został demonstratorem eksperymentów fizycznych. Na tym stanowisku po raz kolejny objawił się jego niezwykły talent konstruktorski i zdolności eksperymentatorskie. Zaowocowało to powstaniem licznych, nierzadko oryginalnych pomocy naukowych, wykorzystywanych w Instytucie Fizyki UMCS do tej pory.

Jako zapalony demonstrator stał się jednym z filarów corocznych „Pokazów z Fizyki”, niezwykłego przedsięwzięcia dydaktycznego dla uczniów szkół średnich i podstawowych Lubelszczyzny i sąsiednich województw, które od 1953 r. nieprzerwanie są organizowane przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Instytut Fizyki UMCS i, od kilku lat, Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe. Razem z kolegami z zespołu stworzył niezapomnianą grupę, która w przejrzysty, ale nie pozbawiony humoru sposób przybliżała uczniom skomplikowane prawa fizyki. Swoje zainteresowania popularyzatora fizyki mgr Krzysztof Kiszczak kontynuował do chwili przejścia na emeryturę. Niezwykle cenne były jego demonstracje fizyczne, które wraz z kolegami organizował, a potem kontynuował poza Lublinem, w szkołach południowo-wschodniej Polski.

W uznaniu zasług mgr Krzysztof Kiszczak został w 2010 r. odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wielokrotnie także otrzymywał Nagrody Rektora UMCS.

Mgr Krzysztof Kiszczak pozostanie w naszej pamięci jako świetny fizyk eksperymentator, dobry człowiek i uczynny kolega.