Pokazy z Fizyki – Komunikat

Pokazy z fizyki, Lublin, dnia 06.09.2021

ZASADY I WYTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW I OPIEKUNÓW

 

Uczestnicy Pokazów z fizyki są zobowiązani do przestrzegania aktualnych zasad i ograniczeń obowiązujących w związku z Covid-19.

UCZESTNICY I OPIEKUNOWIE:

· mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczkami ochronnymi,
· oczekując na Pokazy powinni zachowywać odległość 1,5 m od innych – przed budynkiem Wydziału do dyspozycji uczestników pozostaje plac z ławeczkami, a w przypadku złej pogody – podcienia budynku Wydziału,
· wchodzą do budynków Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki WYŁĄCZNIE głównym wejściem, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1.
· na terenie budynków Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki:
– mogą przebywać wyłącznie w czasie zarezerwowanego dla ich grupy terminu pokazu,
– mogą korzystać wyłącznie z wyznaczonych stref, z tym pomieszczeń sanitarnych, korytarzy i sal,
– mogą zajmować na sali wyłącznie miejsca wskazane przez organizatorów,
– są zobowiązani do poddania się obowiązującym na terenie budynku procedurom izolacji w przypadku stwierdzenia podejrzenia wystąpienia Covid.

INFORMACJE:

· Na terenie budynku są wyznaczone i oznakowane strefy dla uczestników i opiekunów oraz punkt izolacji.
· W wyznaczonych strefach znajdują się stacje dezynfekcji rąk.
· Szatnia nie będzie udostępniania uczestnikom.
· Opiekunowie zgłaszają się do organizatorów na 10-20 min. przed zarezerwowaną godziną Pokazów z fizyki w wyznaczonej przez Organizatorów strefie do komunikacji (parter, przy głównym wejściu do Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki).

W przypadku wystąpienia wśród uczestników Pokazów z fizyki zachorowania na Covid, Opiekunowie grup (uczniów) zobowiązują się do:
– udostępnienia Organizatorom swoich danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu,
– przekazania na żądanie, odpowiednim służbom państwowym imiennej listy uczestników,
– przekazania Organizatorom informacji o przypadku zachorowania na Covid w grupie uczestników będącej pod opieką Opiekuna, o ile zachodzi uzasadnione podejrzenie wystąpienia zagrożenia rozprzestrzenienia się Covid.